Przejdź do treści

Sakramenty

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament świeceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienia i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego. (KKK 1210)

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza.

Sakrament Chrztu Świętego jest sprawowany w III niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00 lub w sobotę na Mszy św. o godz. 18.00.

Dokumenty i informacje potrzebne do spisania Aktu Chrztu Świętego:

 • Akt Urodzenia dziecka z USC z podpisem Kierownika USC (nie może być to wygenerowany elektronicznie dokument bez pieczęci i podpisu urzędnika),
 • Dane rodziców dziecka (nazwisko rodowe, data urodzenia, rodzice, adres zamieszkania),
 • Akt ślubu kościelnego rodziców dziecka,
 • Dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania,
 • Świadectwa moralności rodziców chrzestnych – wydawane w parafii ich zamieszkania (jeśli chrzestni mieszkają za granicą, takie zaświadczenie otrzymają w Polskiej Misji Katolickiej),
 • Jeśli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania. Taką zgodę muszą przestawić także rodzice zamieszkali za granicą. Zgodę na Chrzest dziecka z parafii zamieszkania należy przedstawić w dniu zgłoszenia Chrztu Świętego

Ważne:

Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu.

Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. 

Informacje o chrzcie osób dorosłych udzielane są w Kancelarii Parafialnej.

Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu.

Bierzmowanie młodzieży w wieku szkolnym odbywa się w klasie ósmej szkoły podstawowej, poprzedzone jest dwuletnim przygotowaniem przy parafii zamieszkania kandydata do bierzmowania. Podstawowym warunkiem zapisu jest uczestnictwo w katechezie szkolnej. Kandydat przez rok uczestniczy w comiesięcznych spotkaniach w grupach.

Warunkiem dopuszczenia do bierzmowania jest uczestnictwo w w/w spotkaniach, katechezie szkolnej, niedzielnej Mszy Świętej, spowiedzi, udział w nabożeństwach, modlitwa osobista oraz zaliczenie egzaminu końcowego.

Dokumentem koniecznym jest odpis Aktu Chrztu Świętego. W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza.

Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest ks. Stanislau Adamovich MSF

Termin bierzmowania dla obecnych klas 8: 17 kwietnia 2023 r.

Zapisy do bierzmowania dla obecnych klas 7

pod tym adresem: https://www.rzeszowmsf.pl/2021/04/15/zapisy-bierzmowanie/

Do sakramentu bierzmowania przystępujemy w stanie łaski uświęcającej. Także świadkowie bierzmowania uczestniczą w pełni w ofierze Mszy św. i przystępują do Komunii św.

Informacje na temat bierzmowania osób dorosłych udzielane są w Kancelarii Parafialnej.

Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Dzieło to uobecnia się w czynności liturgicznej.

Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej przez dzieci odbywa się w trzeciej klasie szkoły podstawowej i poprzedzone jest rocznym przygotowaniem poprzez katechezę szkolną i spotkania w parafii.

Pierwsza Komunia Święta: druga niedziela maja – 14 maja 2023 r.

Rocznica Pierwszej Komunii św.: trzecia niedziela maja na Mszy św. o 10.30 – 21 maja 2023 r.

Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości.

Odwiedziny chorych w naszej parafii odbywają się zasadniczo w każdą pierwszą sobotę miesiąca przed południem. Zgłoszenia chorych, którzy chcieliby przystąpić do spowiedzi i Komunii Świętej, czy też przyjąć Sakrament Namaszczenia można dokonywać w kancelarii parafialnej lub powiadomić kapłanów w Domu Zakonnym.

W nagłych przypadkach o posługę sakramentalną wobec chorych można prosić o każdej porze dnia i nocy pod numerem telefonu: 17 856 84 72.

W każdą niedzielę nadzwyczajni szafarze Komunii św. roznoszą Najświętszy Sakrament chorym, którzy tego pragną. Zgłoszenia chorych można dokonać w kancelarii parafialnej. Posługa szafarzy jest bezinteresowna.

 

Indywidualna i integralna spowiedź z grzechów ciężkich oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób pojednania się z Bogiem i Kościołem.

Dyżur w konfesjonale:

          15 minut przed każdą Mszą św.

Spowiedź w pierwszy piątek miesiąca:

          – dzieci od godz. 15.30

          – młodzież i dorośli od godz. 17.00

Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.

Sakrament małżeństwa sprawowany jest w soboty o wybranej godzinie: 12.00 (ew. 12.15), 13.30, 15.00, 16.15

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z n/w dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiąca przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego! Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej.

Sprawy sakramentu małżeństwa przyjmowane są w kancelarii parafialnej w każdą środę w godz. 19.00 – 20.00.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

 • Aktualne Świadectwa Chrztu (nie starsze niż trzymiesięczne, ważne 6 miesięcy licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii chrztu. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie;
 • Dowód Osobisty;
 • Wniosek konkordatowy z USC (ważny 6 miesięcy, licząc do daty ślubu!) lub Akt Ślubu Cywilnego.  UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd);
 • Świadectwa ukończenia Katechez przedmałżeńskich i przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach). Kursy internetowe nie są akceptowane;
 • Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii);
 • Zgoda na spisanie protokołu i zawarcie sakramentu małżeństwa jeśli narzeczeni nie mieszkają na terenie parafii, a pragną zawrzeć sakrament małżeństwa w naszym kościele.

Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. „Licencja” może być wystawiona także przez Polską Misję Katolicką, gdy narzeczeni pracują poza granicami Kraju i nie mają możliwości, by załatwić formalności przedślubne w parafii zamieszkania.

W dniu ślubu świadkowie ślubu (pełnoletni) powinni zgłosić się w zakrystii kościoła na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości z Dowodami Osobistymi.

Informacje o katechezach przedmałżeńskich i przedślubnych:

– katechezy przedmałżeńskie i przedślubne w naszej Parafii

– katechezy w innych Parafiach i Domach Rekolekcyjnych

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: diakonat, prezbiterat i episkopat.